Küzdelem
Lehetőség
Alternatíva
SZermentesség

Projekt összefoglaló

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
A projekt címe: K.L.A.SZ "Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva - Szermentesség" 
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-16-2017-00038 
Támogatás összege: 98 313 869 Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
A projekt megvalósításának kezdete: 2019. június 1. 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. november 30.
Projektünk célja a helyi igényekhez igazodva a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatása a közösségek és a családok bevonásával. A megvalósítani kívánt programunk összhangban van a Nemzeti Drogellenes Stratégia szemléletével, tartalmával, céljaival. A pályázati program az egészségfejlesztő megközelítés tükrében valósul meg. Az egészséges szermentes életet támogatja, illetve az ezekhez vezető személyes, közösségi feltételeket erősíti minden elemével. 

A projekt programjai naprakész információkat nyújtanak a különböző célcsoportok igényekhez igazodva; megerősítik a család működését és rendszerét, fejlesztik a szülők és a fiatalok készségeit, képességeit. Érzelmi és értékközvetítő, hasznos szabadidőeltöltési lehetőségeket is kínál. Célunk a helyi és térségi együttműködések továbbfejlesztése, megerősítése.
A prevenciós programok főbb tartalmi célja:
- Az adaptív megküzdési módok széles eszköztárával rendelkezzenek, képesek legyenek segítséget kérni és kapni.
- A „söpörjük a szőnyeg alá” a problémákat típusú megoldás helyett, a tudatosan végig vitt megoldások keresése.
- Nem-et mondás képessége a „haveri kör” – nek.
- A veszélyhelyzet reális megítélése. Az ”amit használok, az már nem veszélyes annyira!” attitűd megváltoztatása.
- Élményt nyújtó szabadidős foglalkozások, amely eredményesen konkurál a buli, party világával.
- Családi és generációs kapcsolatok erősítése, a bizalom, a kommunikáció fejlesztése.

A szakmai tervben részletezett szakmai programok komplexitását mutatja:
- a célcsoport összetettsége (veszélyeztetett fiatalok, gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok, szülők, nevelőszülők, a szenvedélybetegség kapcsán közvetlen vagy közvetett módon érintett szervezetek, intézmények, köznevelési intézmények, szakemberek stb.),
- a programtípusok széles skálája (csoportfoglalkozás, szupervízió, szakmai műhely, kiállítás, alternatív szabadidős program stb.),
- a földrajzi lefedettség 4 projekt megvalósítási helyszínnel (Nyugat-Dunántúli régió: Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye).

Projektünk tartalma

INFORMÁCIÓNYÚJTÁSON ALAPULÓ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Kamasz Nap
A Kamasz Napok célja, hogy a középiskolás korosztálynak információkat nyújtsunk érdekes, interaktív előadásokon és kiscsoportos foglalkozásokon keresztül, melyekből hasznos információkat szerezhetnek a szerhasználat rövid és hosszú távú következményeiről, a függőségről, annak tüneteiről, a szerhasználat jogi következményeiről és az elérhető szociális és egészségügyi szolgáltatásokról.

Életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások megvalósítása, valamint egy, a tapasztalatokat összegző fórum megvalósítása
A program témája széleskörűen magába foglalja a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos szociális-, egészségügyi-, életviteli-, jogi-, munkaügyi információkat. Célja, hogy a résztvevők szaktudáson és tapasztalaton alapuló adekvát válaszokat kapjanak a szenvedélybetegségekkel összefüggő mindennemű kérdéseikre.

Interaktív kiállítás a szerhasználatról
Az interaktív kiállítás a droghasználat sokdimenziós problémáját igyekszik interaktív és átélhető módon bemutatni a programon résztvevők számára.

A SZÜLŐK ÉS A CSALÁD BEVONÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ A CSALÁDI RENDSZER MEGERŐSÍTÉSÉT, A SZÜLŐI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ SPECIÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

Kamasz Nap
A Kamasz Napok célja, hogy a középiskolás korosztálynak információkat nyújtsunk érdekes, interaktív előadásokon és kiscsoportos foglalkozásokon keresztül, melyekből hasznos információkat szerezhetnek a szerhasználat rövid és hosszú távú következményeiről, a függőségről, annak tüneteiről, a szerhasználat jogi következményeiről és az elérhető szociális és egészségügyi szolgáltatásokról.

Életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások megvalósítása, valamint egy, a tapasztalatokat összegző fórum megvalósítása
A program témája széleskörűen magába foglalja a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos szociális-, egészségügyi-, életviteli-, jogi-, munkaügyi információkat. Célja, hogy a résztvevők szaktudáson és tapasztalaton alapuló adekvát válaszokat kapjanak a szenvedélybetegségekkel összefüggő mindennemű kérdéseikre.

Interaktív kiállítás a szerhasználatról
Az interaktív kiállítás a droghasználat sokdimenziós problémáját igyekszik interaktív és átélhető módon bemutatni a programon résztvevők számára.

AZ ÉRZELMI ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ NEVELÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

Máltai Szimfónia program
A program célja a magas szerhasználati kockázattal bíró, gyermekotthonban élő és/vagy roma fiatalok pszichés, magatartási és beilleszkedési problémáinak kezelése, szenvedélybetegségek megelőzése a közösségi zenélés öröme által. A csoportos zenetanulás a kognitív, emocionális, szociális és motoros készségeiket is fejleszti; az elfogadó környezet, a tudatosan épített közösség, a célok, a motiváció és a sikerélmények növelik az önbizalmukat, javítják a közérzetüket.

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek megelőzéséhez
A program célja, hogy önként jelentkező fiatalok számára felkészítést nyújtson ahhoz, hogy kortársaik számára segítséget tudjanak nyújtani, a kortárs segítői feladat ellátásához szükséges képességeikben (reális önismeret, kommunikáció, döntés, probléma- és konfliktuskezelés) fejlődjenek. Emellett a program célja az is, hogy hiteles és reális információkat adjon a résztvevőknek a legális és illegális drogokról, a droghasználat jogi hátteréről, illetve a droghasználat következményeiről. Továbbá a résztvevők ismerkedjenek meg a segítés alapvető etikai szabályaival, attitűdjével, segítő módszerekkel és kompetencia határaikkal, illetve a szakszerű segítséget nyújtó intézmények által kínált lehetőségekkel.

Önismereti, ismeretátadó és készségfejlesztő foglalkozások fiataloknak
A program alapjául szolgál, hogy a résztvevő fiatalok képessé válnak saját és iskolai közösségükben felismerni a szerhasználati problémákat, megismerik a különböző segítési módokat. Saját kompetenciájuk ismeretében „információs hidat” képeznek a problémával küzdő fiatalok és a segíteni tudó szakemberek közé.

AZ INTÉZMÉNYRENDSZERRE VONATKOZÓAN EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG: TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA

„Egyedül nem megy”, a területi együttműködés fejlesztése
A területi együttműködés kialakítása, fejlesztése.

A HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN HELYI AKCIÓTERV ELKÉSZÍTÉSE

Legális és illegális szerhasználat mintázatának vizsgálata Győr városában – Kutatási terv – 2019-2020
A kutatás célja alátámasztani – a saját területükre vonatkozó adatokkal – az önkormányzati, intézményi döntéshozók számára, hogy működési területükön a tágan értelmezett drog prevencióra szükség van, illetve felgyorsítani települési, intézményi (iskolai) szinten az egészségfejlesztési stratégiák elkészítését. Komplex prevenció megvalósítása a gyakorlatban.

Hároméves cselekvési terv
A program részeként megvalósuló városi droghelyzet felmérés tapasztalatai alapján hároméves akcióterv készítése, végrehajtása.

Kommunikációs terv kidolgozása, végrehajtása
Célja a KEF tagintézményei, tagszervezetei között belső és külső kommunikáció tervszerűbbé, szakszerűbbé, rendszeresebbé és hatékonyabbá tétele.

A FIATALOK PSZICHÉS, MAGATARTÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS KAPCSOLATI PROBLÉMÁINAK KEZELÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA, VALAMINT AZ ÉLETVEZETÉSI KÉSZSÉGEK ÉS A SZOCIÁLIS (TÁRSAS) BEFOLYÁSOLÁS ÉS INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE (PL. AGRESSZIÓ KEZELÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK)

„DIÁK-WÉK” – Williams ÉletKészségek program diák verziója
A program célkitűzése, hogy már a tizenévesek is megismerjék és elsajátítsák a sikeres életvitelhez nélkülözhetetlen kapcsolati készségeket és tudatosabban alkalmazzanak hatékony kommunikációs és stressz csökkentő technikákat, önismeretükben fejlődjenek, a számukra nehezen kezelhető, feszültségkeltő helyzeteket átgondolják és hatékony konfliktuskezelési, illetve kapcsolatépítő készségeket sajátítsanak el.

Relaxációs technikák gyermekeknek
A relaxációs csoportban a gyermekek olyan technikákat tanulhatnak meg, melyek a testi feszültségek oldásán át, a lelki feszültségeket is oldják. A gyermekek hétről hétre kiegészítve az előzőleg megtanultakat haladnak, így megtanulják egész testüket harmonizálva, érzéseikre figyelve, megtalálni az optimális, pihentető állapotot.

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere
A gyermekjátékdrámán résztvevő gyermekek személyisége és környezettel való kapcsolata egészségesebbé válik. A hyperkinetikus, a magatartászavarral küszködő, az önmagukat elsősorban cselekvéssel kifejező gyerekek számára a szimbolikus megfogalmazás vagy színrehozás, a kijátszás teszi lehetővé a személyiségük átstrukturálását, életstílusuk átalakulását, agresszív késztetéseik szocializálását.

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak részére művészetterápiával
Célja a serdülő- és ifjúkorú személyiség megerősítése, egészséges kibontakozásának elősegítése művészetterápiával és mesefeldolgozással kiscsoportos önismereti foglalkozások keretében.

A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ EGYEZTETÉSEKEN TÚL KÖZVETLENÜL A CÉLCSOPORTTAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA TOVÁBBI SZAKMAI MŰHELYEK ÉS ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK TARTÁSA

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén dolgozóknak
A régióban dolgozó és a kábítószer-probléma kezelésében érintett szakemberek kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy a jelenlegi kihívásokra szakszerűen és eredményesen legyenek képesek reagálni.

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport
Közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek együttműködésének fejlesztése, a város területén működő egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti szervek, intézmények közötti együttműködés fejlesztése. A szerfogyasztás által veszélyeztetett/érintett fiatalokkal foglalkozó szervezetek között a személyes együttműködés fejlesztése, valamint addiktológiai ismeretek átadása.

Szakmaközi megbeszélések
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett működő Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendszeres együttműködést tegyen lehetővé a Győr város területén működő egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti szervek, intézmények között a gyermek- és ifjúsági korosztály egészségének megőrzése, a mentális betegségek és a szenvedélybetegségek megelőzése, felismerése, korai kezelése érdekében, különös tekintettel a fiatalokat érintő kábítószer probléma megelőzésére és kezelésére.

ALTERNATÍV SZABADIDŐS PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSA: GENERÁCIÓK KÖZÖTTI MINTAADÁS LEHETŐSÉGÉT ELŐSEGÍTŐ SZABADIDŐS PROGRAMOK

Győri Állatmenhely látogatása
A program céljai között szerepel, hogy a fiatalokban kialakuljon a környezetükért való felelősségérzet, illetve megismerjenek egy olyan szabadidős elfoglaltságot, mely stresszkezelési és feltöltődési opció, alapot kínálva a tudatos jelenlét kialakítására. További célkitűzés a generációk közti mintaátadás elősegítése is.

„Nagymama lekvárja” program
A program során az „önkéntes nagymamák” segítségével a résztvevő gyerekek lekvárt készítenek idénygyümölcsből, hagyományos, házi metódus alapján. A gyümölcsöt együtt dolgozzák fel, a lekvárkészítés fázisait együtt végzik a nagymamákkal, lehetőséget teremtve a generációk közti mintaátadásra.

„Élet Gyöngyei” relaxációs egészségnap kézműves foglalkozással, alternatív mozgásterápiával
A generációk közti mintaátadás lehetőségét elősegítő, alternatív szabadidős program során a résztvevők tudatosítják saját értékeiket, tisztázzák mi fontos igazán számukra: pl. egészség, szeretet, természet. Ezeket az értékeket azonosítják be a gyöngyökkel, így az elkészített karlánc segít emlékezni a saját értékrendszerére. Emellett alternatív mozgásterápiás foglalkozás is megvalósításra kerül a program keretein belül.

Máltai lelki nap
A Lelki nap magába foglal képmeditációt és a természetben való elidőzést, mintát adva így a szabadidő hasznos eltöltésére.

ÖNISMERET ÉS A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ ALTERNATÍV TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA PROBLÉMÁS KÁBÍTÓSZER HASZNÁLAT JELEIT MUTATÓ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Komplex színházi és nevelési előadás
A fiatalok szerhasználata mögött gyakran húzódik kortárs erőszak, amely nemcsak a valós világban, hanem az online térben is nagyon erős hatást fejt ki és sok fiatalt sodorhat autoagresszió felé. Tehetetlenek és teljesen magukra maradnak, nem tudnak kitől segítséget kérni. A művészet kiválóan alkalmas eszköz a program céljának érvényesítésére: arra, hogy az érzelmek szintjén komoly hatást kifejtve attitűdformáló hatással bírjon a személyiséget illetően.

Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás
Az előadás koncentráltan a szerfüggőség témáját járja körül, komoly hangsúlyt fektetve az eltérő nézőpontokból történő bemutatásra. A kábítószerhasználó környezete egyaránt érintett, mind a család, mind a barátok. Oda-vissza működő kölcsönhatás a szerhasználó és környezete között, kialakítva így a probléma közös mivoltát.

Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás
Cél a nemet mondás képességének fejlesztése alternatív technikákon keresztül. Élmény alapúan, a közös gondolkodás és alkotás erejét használva hívja játékba a fiatalokat. Az előadás interaktív részei kellő biztonságot nyújtanak ahhoz, hogy a diákok biztonságos keretek között, szabadon és tabuk nélkül fejezhessék ki gondolataikat.

ISKOLAI SZÍNTÉRHEZ KÖTHETŐ SPECIÁLIS MODELLPROGRAMOK
Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül szabadon”
A program prevenciós jellegű, a nemet mondás és az erőszakmentes kommunikáció képességének fejlesztésére, a függőségek megelőzésére, valamint a biztonságos szórakozás elősegítésére épül.

Sajtóközlemény

K.L.A.SZ "Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva - Szermentesség"
2021. november 30.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület K.L.A.SZ "Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva - Szermentesség" című, EFOP-1.8.7-16-2017-00038 című projektjének célja volt a helyi igényekhez igazodva a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatása a közösségek és a családok bevonásával. A programok a a Nemzeti Drogellenes Stratégia szemléletével, tartalmával, céljaival összhangban valósultak meg.
A pályázati program az egészségfejlesztő megközelítés tükrében valósult meg. Az egészséges szermentes életet támogatta, illetve az ezekhez vezető személyes, közösségi feltételeket erősítette minden elemével.

A projekt programjai naprakész információkat nyújtottak a különböző célcsoportok igényekhez igazodva; megerősítették a család működését és rendszerét, fejlesztették a szülők és a fiatalok készségeit, képességeit. Érzelmi és értékközvetítő, hasznos szabadidőeltöltési lehetőségeket kínáltak.

A prevenciós programok főbb tartalmi célja:

• Az adaptív megküzdési módok széles eszköztárával rendelkezzenek, képesek legyenek segítséget kérni és kapni.
• A „söpörjük a szőnyeg alá” a problémákat típusú megoldás helyett, a tudatosan végig vitt megoldások keresése.
• Nem-et mondás képessége a „haveri kör” – nek.
• A veszélyhelyzet reális megítélése. Az ”amit használok, az már nem veszélyes annyira!” attitűd megváltoztatása.
• Élményt nyújtó szabadidős foglalkozások, amely eredményesen konkurál a buli, party világával.
• Családi és generációs kapcsolatok erősítése, a bizalom, a kommunikáció fejlesztése.
A szakmai tervben részletezett szakmai programok komplexitását mutatja

• a célcsoport összetettsége (veszélyeztetett fiatalok, gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok, szülők, nevelőszülők, a szenvedélybetegség kapcsán közvetlen vagy közvetett módon érintett szervezetek, intézmények, köznevelési intézmények, szakemberek stb.),
• a programtípusok széles skálája (csoportfoglalkozás, szupervízió, szakmai műhely, kiállítás, alternatív szabadidős program stb.),
• a földrajzi lefedettség 4 projekt megvalósítási helyszínnel (Nyugat-Dunántúli régió: Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye).

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Várjuk jelentkezésed

K.L.A.SZ "Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva - Szermentesség"

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
9021 Győr, Amadé László u. 1.
E-mail: klasz@maltai.hu
Telefon 1: +36 96 336-129